Integritetspolicy

 

Personuppgifter i vården

Det övergripande ändamålet med hälso- och sjukvårdens behandling av personuppgifter är att bedriva en god och patientsäker vård. För att kunna säkerställa det allmänna intresset att bedriva god och säker vård behöver vi behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter behöver också hanteras bland annat för att
- identifiera patienten
- beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
- beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården

 

Vad säger GDPR?

Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får dock hanteras när allmänintresset motiverar detta. Detta gäller för hälsoändamål.

Exempel på när känsliga personuppgifter om hälsa får behandlas är om behandlingen är nödvändig för
förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin
- medicinska diagnoser
- tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller behandling
- förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, social omsorg samt deras system.
- dokumentera uppgifter om den information som lämnats till patienten

 

Vad säger patientdatalagen?

Inom hälso- och sjukvården finns särskild svensk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Det finns också särskilda regler om hur journaler och behandling av personuppgifter får ske. Personuppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av patienten samtidigt som uppgifterna ska skyddas mot obehörig insyn. Patientdatalagen syftar till att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet.


Patientdatalagen bygger på bland annat följande principer:
- Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.
- Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
- Inom en vårdgivares verksamhet är det personal som deltar i vården av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som är behörig att ta del av uppgifter om en patient.
- Vilka personuppgifter får behandlas enligt patientdatalagen

 

Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för
- att föra journal och upprätta annan dokumentation vid vård av patienter
- administration som rör patienter
- utveckla och säkra kvalitén i verksamheten
- administration som rör verksamheten
- att framställa statistik om hälso- och sjukvården
- att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.


Vilka är mina rättigheter enligt patientdatalagen?

Rätt till insyn
Du har som patient som utgångspunkt rätt att så snart som möjligt få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig.
Detta gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis kan det finnas regler om sekretess och tystnadsplikt före vår skyldighet att lämna ut handlingen.

Rätt till rättelse
Du som är registrerad har rätt att under vissa förutsättningar begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel endast ändras eller raderas endast under vissa förutsättningar.

Förstörande av patientjournal
Vi är som vårdgivare skyldiga enligt lag att föra patientjournal. Journalhandlingar ska sparas i minst tio år. Endast i vissa undantagsfall får uppgifter i en journalhandling raderas eller göras oläsliga. Ansökan om att förstöra journalen görs till Inspektionen för vård och omsorg. Förutsättningar för att förstöra en journal är att
- godtagbara skäl anförs i ansökan
- patientjournalen uppenbarligen inte behövs för patientens vård
- det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

 

Information
Den som är personuppgiftsansvarig enligt PDL ska se till att du som registrerad får information om personuppgiftsbehandlingen. Du har exempelvis rätt att få information om
- vem som är personuppgiftsansvarig
- ändamålet med behandlingen
- vilka kategorier av uppgifter som behandlas
- rätten att i vissa fall begära att uppgifter spärras
- rätten att få information om den direktåtkomst eller elektroniska åtkomst som förekommit. 

 

Hantering av personuppgifter du lämnar till oss på hemsidan

Likt de flesta användare av internet är också vi angelägna om att slippa spam och annan typ av oönskad e-post. Därför vill vi också behandla våra besökare och kunder på ett sådant sätt som vi själva vill bli behandlade. Detta innebär att i de fall då du som besökare eller kund lämnar uppgifter till oss så kommer vi inte att lämna ut dessa uppgifter till obehöriga. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

 

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med intresseanmälan sparas för det syfte du fyllt i formuläret så att vi ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan. 

Hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Vi hanterar alla personuppgifter med respekt, hög säkerhet och sekretess.

Vi kommer alltså inte att ge bort, sälja, byta eller på annat sätt missbruka din e-postadress eller övriga uppgifter som du lämnar till oss.

 

 

Cookies

När du fortsätter använda webbplatsen godkänner du denna användning av cookies, du kan också välja att stänga av cookies i inställningarna på din webbläsare.

En cookie är en datafil som sparas i din webbläsare och som kan känna igen din dator över olika webbplatser och besök. Kakor används på nästan alla webbplatser. Alla webbplatser i EU som använder cookies ska enligt lag informera användarna om användningen av kakor i ett dokument som detta. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen, vi sparar ingen personlig information via cookies.

Du kan ta bort cookies som sparats på din dator när du vill. Läs hur du tar bort kakor.

Vi har tjänster från tredje part som också använder kakor:

 

1. Google Analytics

Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Kakor används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill ta del av Google Analytics kan du installera det här insticksprogrammet.

 

2. Facebook

Med cookies mäter Facebook trafik från sina webbplats och berör främst dig som har ett Facebookkonto, vi sparar inte på detta vis någon personlig information. Läs mer här.

Inga personuppgifter samlas in eller hanteras på oss och vi har inte tillgång till de personuppgifter som hanteras av tredje part enligt ovan.

 

Din rätt till dina personuppgifter

Du har rätt och möjlighet till att påverka den information som sparas om dig. Ladulaaskliniken kommer på eget samt kunds initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. Du kan när du vill begära att de uppgifter vi har om dig tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Anser du att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller Datainspektionen.

Om du vill tacka nej till all form av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Om du vill kontakta oss kan du:

Ringa oss på: 033 - 13 13 31

 

Skicka brev till:

Ladulaaskliniken

Skaraborgsvägen 35E

506 30 Borås

 

Policyn gäller från och med 2018-05-23

Vill du intresseanmäla till en studie?

Så behandlar vi dina personuppgifter

UTMÄRKELSER

Medlem av