Allmänt om studier

Samtliga studier vi deltar i är godkända av Läkemedelsverket och av etikprövningsnämnd (EPN).

Vi arbetar enligt ICH-GCP ett internationellt överenskommet regelverk skapat för studiepatientens rättighet och säkerhet samt också för att studieresultat skall vara jämförbart mellan olika länder genom att man arbetar på samma sätt.

Läs mer om läkemedelsprövning.

Läs om vad våra studiedeltagare tycker